K.V.K.K

DOÇ.DR. BURCU METİN ÖKMEN TARAFINDAN İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla DOÇ.DR. BURCU METİN ÖKMEN tarafından hazırlanmıştır.

İş bu Aydınlatma Metni Kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.drburcumetinokmen.com adresinde yer alan DOÇ.DR. BURCU METİN ÖKMEN Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından erişilebilmektedir.

 • İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta numaranız, adli sicil kaydınız, sağlık durumunuzu gösterir raporlar ve sizi tanımlayabilecek biyometrik veriler de dâhil olmak üzere diğer kimlik verileriniz,

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz,

Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz,

Faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz,

 1. Kimliğinizi teyit etme,
 2. Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 3. Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 4. Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,
 5. Size sunduğumuz hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlaması
 6. Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 7. İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 8. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.
 • Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Söz konusu Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla DOÇ.DR. BURCU METİN ÖKMEN tarafından, DOÇ.DR. BURCU METİN ÖKMEN’e dâhil olan şirketler ile ortaklarımıza, hissedarlarımıza, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil ticari faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • Kişisel Verilerinizin Elde Edildiği Yöntem Ve Hukuki Sebebi

Bu kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; kanunda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülükleri ve veri sorumlusunun meşru menfaati içi zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik veya fiziki yöntemlerle işlenmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

 • Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 Veri sahibi olarak sizlerin, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz hakları aşağıdaki gibidir;

DOÇ.DR. BURCU METİN ÖKMEN talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklar, sizler tarafından https://www.drburcumetinokmen.com adresinde yer alan DOÇ.DR. BURCU METİN ÖKMEN Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30(otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. 

 • Şikâyet Ve İletişim

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre DOÇ.DR. BURCU METİN ÖKMEN’in Konak Mah. 1. Badem Cad. No: 26 Lotus Ofis B Blok No: 89 Nilüfer / Bursa adresine yazılı olarak, noter ya da posta vasıtasıyla ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile veya elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen sebeplerle DOÇ.DR. BURCU METİN ÖKMEN tarafından bahsi geçen kapsamda şahsıma ait iş bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin a maddesinde belirtilen kişisel verilerimizin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak:

Aşağıda imzası bulunan ben ………………………………………….., herhangi bir etki altında kalmaksızın kişisel verilerimin işlenmesine açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kabul ediyorum.                                                                   Kabul etmiyorum.

Ad-Soyad:                                                     İmza:                                                  Tarih: